Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem splnění svých povinností si Vás tímto, jako společní správci zpracovávající Vaše osobní údaje, dovolujeme informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.

Při jejich zpracování dodržujeme standardy jejich ochrany podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 1. Ve společnostech působí Pověřenec. Ke dni této informace je to pan Ing. Miroslav Eliáš, TQ SYSTEM, s.r.o. V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnosti řešily, kontaktujte prosím Pověřence, nebo můžete využít e-mail: gdpr@pronatal.cz .
 2. Správcem Vašich osobních údajů jsou společnosti poskytující Vám zdravotnické služby. Jedná se o společnosti PRONATAL s.r.o. (provádějící testování), IČ: 046 14 283. Společnost PRONATAL s.r.o. a společnosti PRONATAL Plus s.r.o., IČ: 046 14 356, PRONATAL Nord s.r.o., IČ: 046 14 194, PRONATAL Repro s.r.o., IČ: 046 14 216, PRONATAL Spa s.r.o., IČ: 046 14 135, GYNCENTRUM OSTRAVA s.r.o., IČ: 479 86 298. (dále jen „správce“) jsou společnými správci. Společnosti ve smlouvě vymezily své povinnosti při sdílení kapacit, koordinaci některých činností, rozsahu a kvalitě poskytovaných služeb pro pacienty a vzájemnému přístupu k informacím. Práva subjektů údajů jsou vykonávána každou společností samostatně, ale mohou být subjekty údajů uplatněny na kteroukoli společnost. Správce je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 3. Osobní údaje uváděné na vstupním – registračním formuláři jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu do doby provedení testu a následně již na základě plnění právní povinnosti. Takové zpracování umožňuje článek 6 ods.1 písm. f) a následně c) Nařízení GDPR. Důvody, zásady zpracování a lhůty pro uchování těchto údajů dle bodu c), čl. 6 GDPR jsou stanoveny zejména zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (§ 53 - § 55, § 57, § 65, § 70–78), vyhláškou č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci (všechny uváděné předpisy v platném znění). Testování je prováděno pro osoby se zdravotním pojištěním v ČR (testování soukromá osoba na základě podmínek MZDR) anebo na základě opatření MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, MZDR 47828/ 2020-22/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN a MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN (testování zaměstnanci).
 4. Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 5. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením GDPR.

Do kategorie zpracovatelů osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo mohou být zpřístupněny na základě zpracovatelské smlouvy, jsou:

 • spolupracující zdravotnická zařízení: poskytovatelé laboratorních vyšetření, poskytovatelé genetických vyšetření, smluvní lékaři a anesteziologové, fakultní a krajské nemocnice
 • poskytovatelé IT a marketingových služeb a zdravotnického softwaru V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje, jsou stanovena Vaše následující práva.

Máte právo požádat správce osobních údajů – naše společnosti o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů).

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje

V případech popsaných v čl. 17 odst. 3 písm. a) – e) Nařízení GDPR se vaše právo neuplatní. Máte právo na omezení zpracování:

 • v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití
 • osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů. Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR - podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.

V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz , Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu) také přímo Vám.